Taxacions i valoracions

DESCRIPCIÓ

Progest disposa de més de 35 anys d’experiència en la realització de valoracions en tots els àmbits (rústiques, urbanes, industrials, ..) i a tots els efectes (hipotecaris, assegurances, d’actius, per herències…), amb un nombre d’informes de valoració realitzats superior als 15.000.

SERVEIS INCLOSOS

Valoracions hipotecàries

Elaboració de les taxacions amb finalitat hipotecària regulades per l’Ordre ECO/805/2003, de finques rústiques, urbanes i industrials.
Col·laboració amb diferents societats de taxació homologades pel Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Valoracions d’actius

Es duen a terme valoracions dels actius de les empreses a efectes comptable, d’assegurança, patrimonial i de mercat, tant dels actius afectes a l’activitat com els que no ho estan.
PROGEST ha dut ha terme informes de valoració d’actius per encàrrec de diferents administracions com l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Tarragona, Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida, Port de Tarragona, Ens d’Abastament Aigües Ter Llobregat i Fundació privada Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau.

Valoracions de capitals assegurats

Elaboració de valoracions dels béns objecte d’assegurança per tal d’optimitzar les sumes assegurades i evitar infraassegurança en cas de sinistre.
Com a treball singular, PROGEST va dur a terme la valoració del continent i contingut de les plantes dessaladores del Prat de Llobregat i de la Tordera de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat.

Valoracions de concessions i autoritzacions administratives

Experiència en la valoració de concessions administratives per a l’explotació de serveis o béns de domini o titularitat pública.
PROGEST, per encàrrec de l’Autoritat Portuària de Tarragona duu a terme la valoració de les concessions i autoritzacions així com les reversions dels béns al Port de Tarragona.

Valoracions a efectes d’herència

Es duu a terme l’Inventari patrimonial i la valoració a efectes de repartiment dels béns immobles d’una herència. En el cas de grans patrimonis es procedeix a elaborar diferents propostes de repartiment entre els hereus tenint en compte diferents escenaris en base als valors actuals, passats i previsió dels futurs.

Valoracions contradictories Cadastre i Agència Tributària de Catalunya

S’elaboren les comprovacions de valors i les taxacions pericials contradictòries.

Valoracions de danys i perjudicis

Es duen a terme les valoracions de danys a béns immobles i/o a conreus ja sigui per aconseguir un mutu acord amistós o per endegar procediments judicials.

Desplaça cap amunt
Skip to content