Política de privadesa

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: PROGEST ENGINYERIA, SLP (B25337056)

Adreça postal: Plaça dels Pagesos, 12 Altell 5 25003 Lleida

Telèfon: 973 24 38 16

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: progest@progest.cat

DADES DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Si voleu contactar amb el delegat de protecció de dades podreu adreçar-vos a ell per mitjà d’un escrit en format digital adreçat a progest@progest.cat o per mitjà d’escrit adreçat a Pla dels Pagesos, 12 Altell 5 25003 Lleida

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

1) Per a gestionar la vostra navegació a través del lloc web conforme a la Política de Cookies que podeu consultar aquí.

2) Per a les finalitats i amb la legitimació que s’indiquen en cadascun dels formularis de recollida de dades personals del lloc web.

A PROGEST tractem les vostres dades amb absoluta confidencialitat, comprometent-nos a guardar-ne secret i garantint el deure de conservació. Adoptem totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb les obligacions legals que assumim com a responsables del tractament.

Ens comprometem a no utilitzar les dades per a una finalitat diferent per a la qual van ser recollides.

TERMINI DE CONSERVACI´ODE LES DADES

Les dades personals es conservaran fins que siguin necessàries per a la finalitat del tractament indicada en el formulari i posteriorment es conservaran degudament bloquejades, a disposició exclusiva de Jutges i Tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, per poder atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament fins que finalitzin els terminis de prescripcions legals establerts en la normativa vigent.

LEGITIMACIÓ DELS TRACTAMENTS

La legitimació per al tractament de les dades es podrà basar en el compliment d’una obligació legal, l’execució d’un contracte, el consentiment de l’interessat, l’interès legítim o l’exercici de potestats públiques conferides al responsable del tractament, d’acord amb allò que s’indiqui al formulari corresponent.

En els tractaments basats en el consentiment de la persona interessada, aquesta podrà revocar-lo en qualsevol moment, sense que en cap cas aquesta revocació tingui efectes retroactius. Per això, haurà de comunicar-ho mitjançant un correu electrònic adreçat a progest@progest.cat.

DESTINATARIS

Les vostres dades no se cediran a terceres persones, llevat que sigui obligatori legalment o que ens doneu el vostre consentiment. En els formularis de recollida de dades us informarem de la finalitat del tractament, de les dades objecte de comunicació, així com de la identitat dels possibles receptors d’aquestes.

EXERCICI DE DRETS PER PART DEL TITULAR

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PROGEST s’estan tractant les dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. PROGEST deixarà deixarem de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Així mateix, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el RGPD.

En el supòsit de cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d’obligacions legals.

 Podeu exercir els vostres drets:

· Mitjançant un escrit, adreçat a PROGEST ENGINYERIA, SLP Plaça dels Pagesos, 12 Altell 5 25003 Lleida.

· Mitjançant correu electrònic adreçat al delegat de protecció de dades: progest@progest.cat.

Recordeu que la vostra sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu de la vostra identitat.

RECLAMACIONS DAVANT L’AUTORITAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat catalana de protecció de dades, al carrer Rosselló 214, Esc- A, 1r. 1a, 08008 Barcelona

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/

Desplaça cap amunt
Skip to content