Explotacions agrícoles I ramaderes

DESCRIPCIÓ

Progest redacta projectes d’edificacions agrícoles i ramaderes i s’encarrega de la direcció de l’obra i coordinació de seguretat i salut. Elabora els Plans de Gestió de Dejeccions Ramaderes i tramita, entre d’altres, la DAN i el BNG. També tramita les sol·licituds de rompuda i, si s’escau, elabora la documentació ambiental vinculada.

SERVEIS INCLOSOS

Projecte + Direcció d’obra + Coordinació de seguretat i salut

Progest ofereix la redacció dels projectes d’infraestructures (basses de reg i de purins), d’edificacions agrícoles i ramaderes (magatzems, naus, granges, ..) i la corresponent direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut.

Autoritzacions, Llicències i Comunicacions ambientals

Elaboració dels projectes, documents ambientals, EIA, sol·licituds, i seguiment de la tramitació dels expedients.

Expedients de rompudes forestals

Els expedients de rompudes forestals són documents que s’han de presentar a l’administració per a obtenir autoritzacions per a realitzar obres o activitats en zones forestals. Progest ofereix serveis per a la tramitació d’expedients de rompudes forestals i l’elaboració de la documentació ambiental necessària.

Delimitació de finques

La delimitació de finques és un procés necessari per a la identificació i la definició de les propietats immobiliàries. Progest ofereix serveis per a la delimitació de finques, que inclouen la realització de treballs de topografia, la redacció de plànols i l’elaboració de la documentació necessària per regularitzar la delimitació real davant del Cadastre. En el marc d’un procediment judicial s’elaboren els informes pericials i es defensen en seu judicial.

Pla de gestió de dejeccions ramaderes, Declaració anual nitrogen (DAN) i Balanç nitrogen granja (BNG)

El pla de gestió de dejeccions ramaderes és un document que descriu les mesures que s’han de prendre per a gestionar els residus generats per les explotacions ramaderes. La Declaració Anual de Nitrogen és un document que s’ha de presentar cada any per part dels agricultors que fan servir fertilitzants nitrogenats. El balanç de nitrogen de la granja és un document que mesura l’entrada i la sortida de nitrogen en una explotació agrícola o ramadera.

Desplaça cap amunt
Skip to content